Ochrana osobných údajov

Ďakujeme za návštevu našej internetovej stránky a používanie našich služieb. Tento dokument obsahuje zásady a podmienky nakladania s osobnými údajmi návštevníkov stránky chovateľskej stanice Spring In Roseland, ktorý vystupuje ako správca osobných údajov v zmysle aktuálne platnej legislatívy. K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne, a usilujeme sa zabezpečiť popri tom aj Vaše právo na informácie.

Poskytovateľom služieb na webových stránkach na doménach springinroseland.sk je chovateľská stanica Spring In Roseland, Šalviová 18, 821 01 Bratislava.

Na webových stránkach spracúvame aj údaje, ktoré nie je možné považovať za osobné údaje. Viac o tomto spôsobe spracovania údajov a ako mu zabrániť je uvedené v texte o Cookies
 

Na aké účely Vaše údaje spracúvame?

Ak nie je v podmienkach konkrétnej služby uvedené inak, spracúvame Vaše údaje na nasledujúce účely:

  • zaistenie bezpečnosti našich systémov a sietí pred útokmi alebo snahou o zneužitie našich údajov
  • štatistické účely
  • meranie návštevnosti našich stránok
  • vývoj a zlepšovanie našich webových stránok a služieb
  • odpoveď na kontaktný formulár

Vo viacerých prípadoch uvedených vyššie pracujeme s údajmi, na základe ktorých nie je možná identifikácia konkrétnej osoby ( napr. štatistické účely, meranie návštevnosti stránok).
 

Na  akom právnom základe Vaše údaje spracúvame?

Spracovanie osobných údajov je možné len na základe niektorého z právnych základov vymedzených právnymi predpismi ( napr. jednoznačný súhlas, plnenie zmluvy, ochrana života, zdravia alebo majetku  atď.)

Právnym základom  spracovania Vašich údajov sú:

  • uzatvorenie a plnenie zmluvy, ak ste registrovaným používateľom našich služieb alebo  naším klientom alebo zákazníkom, s ktorým sme v zmluvnom vzťahu
  • realizácia  práva na informácie a slobody prejavu
  • plnenie našich zákonných povinností, napr. poskytovanie informácií oprávneným orgánom, archívnych záznamov a pod

Ak je v zmysle právnych predpisov na spracovanie Vašich údajov potrebný súhlas, najmä  na použitie Vašich údajov na účely odoslania odpovede na e-mail, spracovanie prebieha vždy len u tých zákazníkov, ktorí udelili chovateľskej stanici Spring In Roseland súhlas so spracovaním údajov v potrebnom rozsahu a na konkrétny účel.  Zákazník má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.
 

Aké údaje spracúvame a aká je  doba ich spracovania ?

Ak ste nám poskytli súhlas so spracovaním Vašich údajov, budeme spracúvať údaje o tom,  kedy a ako ste nám súhlas poskytli a kedy ste ho odvolali. Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe udeleného súhlasu, sú spracované len dovtedy, kým súhlas neodvoláte, ale niektoré údaje môžeme v nevyhnutnom rozsahu spracúvať aj po odvolaní súhlasu, ak na to máme iný zákonný dôvod, napr. na preukázanie skutočnosti, že sme Vaše údaje počas trvania súhlasu spracúvali oprávnene alebo na účel ochrany našich oprávnených záujmov v prípadných súdnych alebo správnych sporoch.

Ak ste na našich  webových stránkach poskytli svoje údaje v kontaktných formulároch, tieto údaje ukladáme vrátane obsahu správy, ktoré ste poskytli a počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu.

Keď navštívite webové stránky chovateľskej stanice Spring In Roseland, web server dočasne zaznamená informácie, ktoré odosiela Váš prehliadač. Pri každom prístupe používateľa na naše webové stránky a pri každom výbere obsahu stránky sa prístupové údaje ukladajú v podobe logov obsahujúcich internetovú stránku, z ktorej vstupujete na našu stránku. Tieto údaje nepoužívame na vytváranie individuálnych používateľských profilov ani  ich nezdieľame s tretími stranami. Nemáme možnosť priradiť údaje uložené v logoch ku konkrétnej osobe ani nespájame informácie uložené v logoch s inými údajmi.

Všetky osobné údaje spracúvame len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na naplnenie niektorého z vyššie uvedených účelov a iba na dobu potrebnú na dosiahnutie účelu,  najviac však počas doby povolenej alebo stanovenej právnymi predpismi.

Aby sme Vám mohli  poskytnúť niektoré  služby alebo  Vás kontaktovať, potrebujeme poznať údaje, na základe ktorých Vás môžeme priamo identifikovať. V takom prípade Vás vždy  požiadame o poskytnutie údajov a máte možnosť sa oboznámiť s podmienkami poskytovania konkrétnej služby, preto si ich prosím dôkladne preštudujte
 

Je poskytnutie údajov povinné ?

Vaše údaje poskytujete chovateľskej stanici Spring In Roseland dobrovoľne, ale v niektorých prípadoch je podmienkou využívania služieb registrácia a poskytnutie údajov; ak nám údaje neposkytnete, nebudete môcť službu využívať.
 

Súhlas

Ak  je právnym základom spracovania Vašich údajov súhlas, kedykoľvek je možné tento súhlas odvolať a to písomne na adrese chovateľskej stanice Spring In Roseland, Šalviová 18, 82 01 Bratislava alebo emailom na adrese info@springinroseland.sk

Chovateľská stanica, poskytne údaje o svojich používateľoch oprávneným orgánom ( o.i. polícia, prokuratúra) na základe žiadosti alebo príkazu.
 

Odkazy na iné webové stránky

Webové stránky chovateľskej stanice Spring In Roseland obsahujú aj odkazy (linky, nadpisy, krátke časti textov) smerujúce na iné webové stránky. Po prechode na iné stránky je potrebné sa oboznámiť s informáciami týkajúcimi sa ochrany údajov, ktoré na dotknutých stránkach platia. Za cudzí obsah nemôžeme zodpovedať a ani si neprivlastňujeme cudzí obsah, preto Vás v primeranej forme (napr. symbolom, textom) upozorníme, že opúšťate webové stránky. Za nelegálne, chybné alebo nekompletné obsahy týchto stránok ako aj za škody, ktoré vzniknú použitím alebo nepoužitím informácií uvedených na takýchto stránkach zodpovedá výhradne ich prevádzkovateľ.
 

Používanie sociálnych pluginov

Webové stránky chovateľskej stanice Spring In Roseland využívajú pluginy („Plug-in“) sociálnej siete Facebook (Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA) a Instagram (1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, California 94025) Pinterest (651 Brannan Street, San Francisco, CA).

Ak ste prihlásený k svojmu účtu ako člen siete Facebook, vaše informácie budú priradené k vášmu osobnému účtu v sieti Facebook. Ak  využijete funkciu pluginu (napríklad like, zdieľanie cez FB Messenger, vloženie komentára) tieto informácie sa priradia k vášmu osobnému účtu v sieti Facebook.  I keď nemáte na Facebooku účet, je možné, že Facebook identifikuje vašu IP adresu a uloží ju. Integrovaný plugin Facebooku posiela priamo počas návštevy webovej stránky, na ktorej sa používa, údaje do Facebooku, a to aj keď používateľ webovej stránky na plugin neklikol. Informácií ohľadom práv a možností nastavenia ochrany súkromia sú zverejnené v politike ochrany súkromia  spoločnosti Facebook  https://www.facebook.com/policy.php. Sociálne pluginy Facebooku je možné v prehliadači zablokovať, napríklad niektorých z programov určených na blokovanie sociálnych médií.
 

Kontakty

Ak máte otázky k ukladaniu, spracovaniu a používaniu Vašich osobných údajov, kontaktujte v tejto súvislosti prosím chovateľskú stanicu Spring In Roseland písomne na adrese Spring In Roseland, Šalviová 18, 821 01 Bratislava alebo emailom na adrese info@springinroseland.sk.